KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HASTA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma metni Veri Sorumlusu Op. Dr. Yunus Kaplan (“Veri Sorumlusu”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri ile hukuki sebepleri, kişisel verilerinizin aktarılması ve Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklarınız hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma metninde yer almayan kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılıp, kişisel verinizin işlenmesi hususunda açık rızanız talep edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Veri sorumlusu olarak işbu Aydınlatma Metninde yer alan işleme amaçları çerçevesinde aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 • Kimlik verileriniz: Adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız, doğum yeriniz ve tarihiniz, Cinsiyetiniz, medeni durumunuz
 • İletişim verileriniz: Adresiniz, Telefon numaranız, E-posta adresiniz,
 • Finansal verileriniz: Ödeme, fatura bilgileri, finansal bilgileriniz, Özel sağlık sigortası ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgileriniz,
 • Sağlık verileriniz: Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, Test, tahlil ve tetkik sonuçlarınız, Muayene verileriniz, kullandığınız ilaçlar, daha önce geçirdiğiniz ameliyatlar ve tedavi geçmişiniz, kronik hastalıklarınız, reçete bilgileriniz alerjileriniz ve hasta dosyası kapsamında yer alan sağlık verileriniz
 • Görsel ve işitsel verileriniz: fotoğraf, video vs. görsel ve işitsel kayıtlar, güvenlik kamerası kaydı
 • Gerekli olan durumlarda irtibat kurulacak hasta yakını adı-soyadı,t.c. kimlik no, adres ve telefon bilgileri
 • Seyahat verileri: Uluslararası Sağlık turizmi kapsamında  Uçuş bilgisi, uçuş kartı, tur rotası, mil kart no, konaklama verileriniz, Vize bilgisi, pasaport fotokopisi/taraması, pasaport numaranız
  İmza Verileriniz: Islak imza, e- imza  verileriniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Veri sorumlusu tarafından aşağıda yer alan işleme amaçları kapsamında işlenmektedir.

 1. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 2. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 3. sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması,
 4. Randevu aldığını takdirde size randevunuza ilişkin bilgi sağlanması,
 5. Muayenehane’nin iç işleyişini planlanma ve yönetme süreçlerinin yerine getirilmesi,
 6. Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapılması,
 7. Faturalandırma yapılması,
 8. Kimliğinizin doğrulanması,
 9. Muayenehanenin güvenliğinin sağlanması
 10. Anlaşmalı kurumlar (Sigortalar, SGK vd.) ile ilişkinizin doğrulanması,
 11. Yasal mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve gerekli durumlarda kolluk kuvvetleri ile adli makamların taleplerine yanıt ve bilgi verilmesi,
 12. Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verilmesi,
 13. Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi,
 14. Yapılacak işlem öncesi ve işlemin yapılması sonrası durumlarında ayrıca aydınlatılmış açık rızanızın alınması halinde yapılan tıbbi işlemlere dair görsel kayıtlarınızın (fotoğraf, video) tıbbi tedavi sürecinin gösterilmesi amacıyla yurtiçi/yurt dışı platformlarda, internet sitemiz ve/veya sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması
 15. Muayenehanenin iç politika ve prensiplerine uyum sağlanması,
 16. Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,
 17. İlaç, tıbbi teçhizat veya tıbbi cihaz temin edilmesi,
 18. Yeni tedavi yöntemleri hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
 19. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 20. Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 21. Hasta ve hasta yakınları ile iletişimin sağlanması,
 22. Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ VE SAKLANMA SÜRESİ

İşbu Aydınlatma Metninde yer alan kişisel verileriniz yukarıda sayılan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi kapsamında; otomatik/otomatik olmayan yollarla; kamera görüntüleri, telefon kayıtları, başvuru formları, muayene, randevu ve tedavi esnasında tarafımıza şahsen ilettiğiniz bilgiler ile tedavi için yapılan testler, tahliller, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; açık rızanızın alınması halinde işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında, açık rızanın bulunmadığı hallerde; mevzuatta açıkça saklanmasının öngörülmesi, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu’nun  meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması veya ilgili yasal mevzuat uyarınca hukuki yükümlülüklerin yerine getirmesi için gerekli olması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz tedaviniz devam ettiği sürece ve ilgili yasal mevzuatta yer alan saklama süreleri ve zamanaşımı sürelerinin sona erme halleri nazara alınarak tedavinizin sona ermesi tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kanun ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınarak, işbu Aydınlatma Metninde sayılan kişisel verileriniz; özel sigorta şirketleri, SGK, hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler, Muayenehane tarafından gerçekleştirilen tıbbi, finansal, sosyal medya ve tanıtım vb. faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, yardık/destek/danışmanlık hizmetleri aldığımız yurtiçi veya yurtdışı kuruluşlar/danışmanlar/ iş ortakları /işbirlikçiler /tedarikçilere Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KANUN UYARINCA HAKLARINIZ VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

              6698 Sayılı Kanun’un  11. Maddesi uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 Sayılı Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı; www.dryunuskaplan.com web sitemizde ve Veri sorumlusu bünyesinde yer alan “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU” nu doldurarak,

• İmzalı bir örneğini Teşvikiye Mahallesi Vali konağı Caddesi No:52 Kat:1 Daire:1 Şişli/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

• info@dryunuskaplan.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.